Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden K9 Focus op Balans
Gevestigd te Belfeld, Vennekenstraat 3
KVK nummer: 89716299
Versie: Januari 2023


Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Cursist: hondeneigenaar die K9 Focus op Balans wenst in te schakelen betreffende de
opvoeding en training van de hond of de massage van de hond
1.2 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij K9 Focus op Balans zich tegen haar
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of dienst.
1.3 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of diensten.


Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met K9 Focus op Balans
2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door zich telefonisch of per e-mail aan te melden voor een kostenloze, vrijblijvende telefonische intake.
2.3 In de telefonische intake wordt samen besloten of de cursist in aanmerking komt voor één van de aangeboden cursussen of diensten en wanneer de cursist wil starten.
2.4 Deze afspraken volgen per e-mail.
2.5 De factuur wordt verzonden na de eerste les/dienst. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen en uiterlijk vóór de volgende les per bankoverschrijving te zijn voldaan.


Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus/dienst
3.1 K9 Focus op Balans bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of dienst uit het aanbod van K9 Focus op Balans.
3.2 De cursist is 18 jaar of ouder. Het is mogelijk voor andere gezinsleden om aan te sluiten bij de training.
3.3 K9 Focus op Balans behoudt het recht om te bepalen dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus of dienst wanneer er gegronde reden is dat er risico’s zijn voor het welzijn van de hond en / of de cursist.
3.4 De cursist mag alleen een hond in massagebehandeling geven dat geen koorts, shock, kanker of onbekende ziekte heeft.
3.5 Bij massagebehandeling dient de cursist te zorgen dat de hond droog en schoon is
3.6 Bij massagebehandeling dient de cursist ervoor te zorgen dat de hond op een tafel, bank of kussen behandeld kan worden
3.4 De deelnemende hond draagt een halsband (niet slippende) of hondentuig (niet corrigerend) met een gewone riem van minimaal 1,5 meter (geen uitrollijn). Alle andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan tenzij er overleg is geweest met de instructeur.

Artikel 4: Annulering van lessen
4.1 K9 Focus op Balans bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door K9 Focus op Balans zijn afgelast worden automatisch verschoven. Mededelingen over wijzigingen of annulering van een les worden via de mail of app gecommuniceerd.
4.2 Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer deze niet in staat is een les te volgen. Indien de les korter dan 24 uur van te voren door de cursist wordt geannuleerd, zal de les in rekening worden gebracht.
4.3 Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of per Whatsapp te geschieden.
4.4 Door de cursist afgelaste lessen worden op een samen te bepalen moment ingehaald.
4.5 De cursus is niet overdraagbaar aan derden
4.6 Alleen bij zeer zwaarwegende argumenten vindt restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Alle diensten van K9 Focus op Balans geschieden op basis van het eigen risico van de cursist. K9 Focus op Balans is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van de hond tijdens of na de massage of cursus
5.2 K9 Focus op Balans is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek (zoals gedragsveranderingen) die zich voordoen tijdens of na een behandeling of cursus
5.3 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie.
5.4 K9 Focus op Balans adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten.
5.5 K9 Focus op Balans is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de dienst georganiseerd door K9 Focus op Balans
5.6 Fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden K9 Focus op Balans niet.
5.7 K9 Focus op Balans neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel/ of terugval in het gedrag van de hond. Dit omdat het gedrag door meer invloeden ook buiten de hondenschool om ontstaat en wij hier geen zicht en/ of invloed op hebben


Artikel 6: Diensten
6.1 De diensten die aangeboden worden door K9 Focus op Balans zijn hondentrainingen en massage bij honden
6.2 K9 Focus op Balans stelt geen diagnoses en is geen vervanging voor de zorg van dierenartsen of andere specialisten

Artikel 7: Copyright
7.1 Alle door K9 Focus op Balans verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8: Geschillen
8.1 Op overeenkomsten gesloten met K9 Focus op Balans is het Nederlands recht van toepassing